Tankorepa krkuša

Tankorepa krkuša (Romanogobio uranoscopus)


Ova rijetka vrsta u Hrvatskoj živi u rijekama Savi, Dravi, Muri i Kupi. Ima izduženo tijelo koje naraste do 15 cm. Oko usta ima jedan par brčića, a repna peraja je uočljivo urezana. Hrani se vodenim beskralježnjacima i algama
Uzrok ugroženosti je pogoršanje kakvoće rijeka i opadanje koncentracije kisika te ujezerenje rijeka.

Danubian gudgeon (Romanogobio uranoscopus)   

This rare species lives in the rivers Sava, Drava, Mura and Kupa in Croatia. It has an elongated body that grows up to 15 cm. It has a pair of barbels around the mouth, and its tail fin is noticeably incised. It feeds on aquatic invertebrates and algae. The cause of endangerment is the deterioration of river quality and declining oxygen levels, as well as impoundments.