Počela je provedba monitoringa staništa i flore

U okviru Aktivnosti 7.2. projekta NATURAVITA: Provedba istražnih radova, uspostava sustava i provedba monitoringa, s interpretacijom rezultata, odnosno projektnog zadatka: Usluga monitoringa i istraživanja u svrhu izrade studije revitalizacije vodenih ekosustava poplavnog područja Parka prirode Kopački rit, 6. travnja 2021. započela je provedba aktivnosti Grupe 1: Monitoring staništa i flore. U monitoringu sudjeluju zaposlenici Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek i Odjela za biologiju, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, uz logističku podršku i nadzor zaposlenika Javne ustanove „Park prirode Kopački rit“.

Prema sadašnjim spoznajama, raznolikost flore Parka prirode „Kopački rit“ čini ukupno 595 vrsta, od kojih 40 vrsta vodenih i kopnenih mahovina, te 555 vrsta vaskularne flore, koja obuhvaća 9 vrsta papratnjača i 546 vrsta kritosjemenjača. U usporedbi s brojnosti vaskularne flore Republike Hrvatske (5.027 vrsta i podvrsta) udio flore Kopačkog rita iznosi 11 %. Prema statusu ugroženosti, 60 vrsta (11 %) uvršteno je u Crvenu knjigu vaskularne flore Hrvatske, a 53 vrste su strogo zaštićene prema Pravilniku o strogo zaštićenim vrstama.

Aktivnosti monitoringa staništa i flore trajat će24 mjeseca. Višekratnim terenskim obilascima na odabranim lokalitetima unutar granica Parka prirode „Kopački rit“ bit će zabilježene prisutne svojte vaskularne flore te izrađena florna lista i urađena taksonomska analiza i analiza ekoloških obilježja flore. Za ugrožene i rijetke vrste flore potrebno je zabilježiti njihove lokalitete te procijeniti gustoću (pokrovnost) populacija na pojedinim lokalitetima Posebnu pažnju potrebno je obratiti na pojavu i širenje invazivnih stranih vrsta i njihov utjecaj na autohtonu floru.

U svrhu stalnog monitoringa bit će postavljeno 12 trajnih ploha koje obuhvaćaju odabrane kopnene (šumske, travnjačke, ruderalne), vodene i močvarne stanišne tipove u poplavnom području i u području branjenom od poplava. Prioritetna je uspostava trajnih ploha za ciljna staništa iz područja ekološke mreže HR2000394 Kopački rit, te pojedina rijetka i ugrožena staništa. Lokaliteti trajnih ploha bit će zabilježeni, a primjenom GIS-a njihov prostorni raspored bit će kartografski prikazan. Na svakoj od trajnih ploha potrebno je utvrditi početno stanje, zabilježiti podatke o stanišnom tipu i flori, uz procjenu obilježja populacija rijetkih, ugroženih ili invazivnih stranih vrsta.

Monitoring staništa obuhvaća utvrđivanje rasprostranjenosti i procjenu stanja očuvanosti ugroženih i rijetkih stanišnih tipova, naročito. Lokalitete ugroženih, rijetkih i ciljnih stanišnih tipova potrebno je  označiti te primjenom GIS-a izraditi kartografski prikaz njihova prostornog rasporeda.

Monitoring je započeo postavljanjem prve trajne plohe, 6. travnja 2021. na staništu ugrožene i zaštićene vrste, obične kockavice (Fritillaria meleagris) u Posebnom zoološkom rezervatu „Kopački rit“. Lokalitet ove vrste ujedno je i njezino novo zabilježeno nalazište u Hrvatskoj. Još jedna trajna ploha postavljena je 7. svibnja 2021. u šumskom predjelu u okolici Tikveškog dvorca, gdje su pronađene vrlo brojne populacije šumskih orhideja, među kojima dominira grimizni kaćun (Orchis purpurea), jedna od devet zabilježenih vrsta iz porodice orhideja u Parku prirode „Kopački rit“.