Nastavak intenzivnih radova u aktivnosti biološke obnove šuma, pridržavajući se svih mjera za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19

Projektna aktivnost biološke obnove šuma i šumskog zemljišta planira se na 1021 ha što uključuje vraćanje prirodne autohtone vegetacije na ukupno 441 ha šumskih površina koje su sada obrasle alohtonim vrstama (eurameričkim topolama, američkim jasenom, negundovcom,  bagremom i dr.).  Kroz ovu aktivnost obnovit će se šume koje su onečišćene i oštećene minama, šume u kojima se uslijed ratnih djelovanja nije mogla izvršiti pravovremena obnova i koje su zahvaćene sušenjem i propadanjem.  U ovoj aktivnosti provest će se pripremni šumsko-uzgojni radovi potrebni za uspješnu obnovu šuma, te će se na pripremljenoj površini napraviti obnova sadnjom šumskih sadnica: bijele vrbe (Salix alba) na 320 ha, crne topole (Populus nigra) na 226 ha, bijele topole (Populus alba) na 33 ha, hrasta lužnjaka (Quercus robur) na 316 ha i poljskog jasena (Fraxinus angustifolia) na 126 ha.

U 2019. godini ukupno pošumljena površina je 83,93 ha i to bijelom vrbom 35,50 ha i hrastom lužnjakom 48,43 ha. Ukupna vrijednost radova je 3.430.670,25 kn. U 2019. godini izvršena je i njega sastojina na 48,43 ha što je ukupne vrijednosti 327.614,90 kn. Radovi se 85% financiraju nepovratnim sredstvima EU iz Kohezijskog fonda.

Početkom 2020. godine pošumljeno je hrastom lužnjakom 80,88 ha, te poljskim jasenom 9,34 ha.

Vrijednost ovih radova je 4.335.193,48 kn koji se potražuju sedmim zahtjevom za nadoknadom sredstava (ZNS) koji je podnesen 14. travnja 2020. godine.

Do sada je 174,15 ha ili 17% projektom planirane površine obuhvaćeno kolaudacijskim zapisnicima te su za te površine potraživana sredstva EU.

Pošumljeno je i 77,65 ha crnom topolom, te 45,06 ha bijelom vrbom vrijednosti 4.241.875,75 kn , a koje će biti obuhvaćene kolaudacijskim zapisnicima nakon okopavanja.

Biološka obnova šuma izvršena je na 29 % planirane površine.