Kopački rit jučer, danas, sutra 2019.

8. Simpozij s međunarodnim sudjelovanjem Kopački rit jučer, danas, sutra 2019.  organizirali su Javna ustanova Park prirode Kopački rit, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti  i Odjel za biologiju, sastavnice Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku i Javna ustanova Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije- Međunarodnu potporu organizaciji simpozija dali su međunarodna udruga zaštićenih područja uz rijeku Dunav (DANUBEPARKS) i međunarodna znanstvena udruga Balkan Environmental Association (B.EN.A.).

Program dvodnevnog simpozija, 26. i 27. rujna 2019., donio je 49 izlaganja, 28 usmenih i 21 postersko.

Predstavljen je i projekt Naturavita usmenim izlaganjem Dalibora Tonca i sažetkom u zborniku radova:

Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji – Naturavita

Irena Franjić, Dalibor Tonc

Hrvatske šume d.o.o., Direkcija, Sektor za zelenu energiju i projekte sufinancirane sredstvima EU fondova i međunarodne projekte, Služba za projekte sufinancirane sredstvima EU fondova i međunarodne projekte

Sažetak

Hrvatske šume d.o.o. zajedno s partnerima Hrvatskim vodama, Ministarstvom unutarnjih poslova, Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i JU Parkom prirode Kopački rit od 2015. godine provode projekt razminiranja, obnove i zaštite šuma, šumskog zemljišta i vodnih resursa unutar područja zaštićenih ekološkom mrežom Natura 2000 i Ramsarskom konvencijom, a koja uključuju Park prirode Kopački rit i Regionalni park Mura –Drava. Projektno područje je zanemareno i degradirano zbog onečišćenja minama i minsko-eksplozivnim sredstvima koje sprječavaju pristup, te sustavno i dugoročno održivo upravljanje ovim prostorom. Projekt će se provoditi do 2023. godine, a financiran je sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda. Ukupna vrijednost projekta je 376 786 017, 16 kn od čega 85% čine bespovratna sredstva EU. Kroz projekt će biti razminirano više od 25 km2 šuma i šumskog zemljišta u PP Kopački rit i Regionalnom parku Mura-Drava. Jedan od ciljeva projekta je provesti biološku obnovu šuma na 1.021 ha što uključuje i  zamjenu sastojina stranih vrsta sastojinama autohtonih vrsta na 441 ha projektne površine. Poboljšat će se protupožarna zaštita šuma u PP Kopački rit i Regionalnom parku Mura – Drava, izgradnjom i obnovom 107 ha protupožarnih prosjeka, 33 km protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste i obnovom 4 manja mosta. Povećat će se razina očuvanja kakvoće vode i o vodama ovisnih ekosustava kroz definiranje retencijskih kapaciteta, upravljačkih ciljeva, uspostavljanje i provedbu sustava monitoringa i izradu Studije o revitalizaciji vodenih ekosustava poplavnog područja PP Kopački rit. Projektom Naturavita podizat će se svijest o važnosti biološke raznolikosti, održivom gospodarenju šumama i opasnosti od onečišćenja minama kroz razvoj i provedbu edukacijskih programa za školsku djecu, studente i lokalno stanovništvo. U tu svrhu obnovit će se Edukacijsko-posjetiteljski centar Podravlje i izgraditi 4 poučno-rekreativne staze. Do sada su ostvareni sljedeći rezultati: razminirano je 24,9 kmšto je 98,5 % projektom planirane površine. Biološka obnova šuma vrstama bijela vrba i hrast lužnjak, izvršena je na 85 ha što je 16 % planirane površine. Aktivnostima projekta povećat će se vrijednost općekorisnih funkcija šuma projektnog područja i osigurati siguran pristup posjetiteljima i interesnim skupinama za očuvanje prirode, a ujedno i olakšati provedbu planova gospodarenja šumama.

Ključne riječi: razminiranje, biološka obnova šuma, vodeni ekosustavi, šumska pedagogija