ISTRAŽIVANJE MAKROZOOBENTOSA

Od srpnja 2020. godine provode se sustavna terenska i laboratorijska istraživanja makrozoobentosa u sklopu aktivnosti projekta Monitoring stanja voda, podzemnih voda, recentne sedimentacije, staništa i faune – GRUPA 1: Monitoring ekološkog stanja površinskih voda i monitoring dodatnih bioloških pokazatelja. U terenskom i laboratorijskom radu sudjeluju istraživači Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, uz suradnju djelatnika JUPP Kopački rit i Hrvatskih voda.

Terenski rad se provodi na 15 lokaliteta na širem području Parka prirode Kopački rit, četiri puta godišnje. S obzirom na sastav i strukturu zajednice makrobeskralježnjaka, koji su važni pokazatelji kvalitete vode te promjena stanja okoliša, utvrđena je raznolikost karakteristična za močvarna staništa i kanalske slatkovodne sustave u kojima se razvija makrofitska vegetacija. Zabilježena je prisutnost različitih skupina makrobeskralježnjaka kao što su maločetinaši (Oligochaeta), pijavice (Hirudinomorpha), zatim mekušci (Mollusca) i rakovi (Crustacea) te veći broj različith vrsta kukaca (Insecta).

Tijekom sveukupnog razdoblja istraživanja prikupit će se važni podaci koji će pridonijeti boljem razumijevanju i zaštiti ovog hidrobiološkog dinamičnog područja, kao jedinstvene vodene oaze biološke raznolikosti.