PROJEKTNE AKTIVNOSTI

Razminiranje šuma i šumskog zemljišta
Razminiranje šuma i šumskog zemljišta

Aktivnost A3 Razminiranje šuma i šumskog zemljišta realizacijom se tijekom prosinca 2019. godine približila konačnom dovršetku. Dobivanjem potvrda o isključenju iz minski sumnjivog prostora, deklarirajući taj prostor očišćenim od mina i sigurnim za sve druge aktivnosti, ova je aktivnost završena. Projektno područje je nakon 29 godina konačno bez mina!

Sveukupno je na pet projektnih cjelina razminirano 25.309.455 m2 (25.3 ha) tj. 100% ukupno predviđene površine, pri čemu je pronađeno i uništeno 5.611 eksplozivnih ostataka rata, od čega 1.762 protupješačkih mina, 3.103 protuoklopne mine te 746 komada različitih neeksplodiranih ubojnih sredstava.

PR-OBBILJ-karta-isključenja
Biološka obnova šuma i šumskog zemljišta
Biološka obnova šuma i šumskog zemljišta

Cilj ove aktivnosti je obnoviti šume i šumsko zemljište u zaštićenim i Natura 2000 područjima koje su degradirane kao posljedica aktivnosti Domovinskog rata u projektnom području Naturavite u svrhu poboljšanja općekorisnih funkcija šume. Time će se očuvati i zaštiti vlažne i poplavne šume, povećavajući mogućnosti zaštite od poplava, štiteći pritom divlje životinje.

Provedbom ove aktivnosti projekta vratit će se autohtona vegetacija na ukupno 440,82 ha površine koja je obrasla stranim vrstama (euroameričkom topolom, američkim jasenom, javorom pajavcem, običnim bagremom,..). Također će se obnoviti šume koje  su bile u zoni ratnih djelovanja tijekom Domovinskog rata uslijed izmijenjenih stanišnih uvjeta i time uzrokovanih sušenja, tako što će se promijeniti glavna vrsta drveća u skladu sa stanišnim tipovima i njihovom prirodnom dinamikom.

Obnovit će se šuma i šumsko zemljište na ukupno 1021 ha površine  sadnjom šumskih sadnica:

 • bijele vrbe na 320 ha
 • crne topole na 226 ha
 • bijele topole na 33 ha
 • hrasta lužnjaka na 316 ha
 • poljskog jasena na 126 ha

Do sada su ostvareni sljedeći rezultati:

Obnova i izgradnja šumske infrastrukture
Obnova i izgradnja šumske infrastrukture

Cilj aktivnosti je poboljšati protupožarnu zaštitu šuma u PP Kopački rit i Regionalnom parku Mura-Drava, izgradnjom i obnovom 107 ha protupožarnih prosjeka, 33 km protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste i obnovom 4 manja mosta.

 • Protupožarna prosjeka – prosječeni prostor u šumi u obliku pruge, očišćen od drveća i niskog raslinja, širine 4–15 m bez elemenata šumske ceste, koji ponekad prolazi okomito na slojnicu terena.
 • Protupožarna prosjeka s elementima šumske ceste – prosječeni prostor u šumi u obliku pruge, očišćen od drveća i niskog raslinja, širine 4–15 m s elementima šumske ceste koji ima namjenu prolaska vatrogasnih vozila do požarišta.

Rezultati:

Protupožarne prosjeke s elementima šumske ceste:

 • izgrađeno je svih planiranih 18 ukupne duljine 33 km

Protupožarne prosjeke:

 • uspostavljeno je 56,92 ha protupožarnih prosjeka

Mostovi:

 • izgrađen je most na kanalu Barbara
Uspostava edukacijske infrastrukture, provođenje edukacije i podizanje svijesti
Uspostava edukacijske infrastrukture, provođenje edukacije i podizanje svijesti

Cilj ove aktivnosti je unaprijediti edukaciju i poboljšati javnu svijest o opasnostima od mina, bioraznolikosti i vrijednostima usluga ekosustava, važnostima održivog upravljanja šumama, šumskim zemljištem, vodama i o vodama ovisnih ekosustava.

Da bi se ostvarili navedeni ciljevi provode se sljedeće podaktivnosti:

Rekonstrukcija šumske kuće Podravlje – zbog lokacije koja je udaljena od komunalne infrastrukture, Centar će se u cijelosti rekonstruirati tako da bude infrastrukturno i energetski neovisan ( kotlovnica na pelete, bunar sa sustavom za pročišćavanje, biološki pročistač otpadnih voda, solarni kolektor za toplu vodu, te solarna elektrana))

Rezultati 2021.

 • Objekt edukacijsko-posjetiteljskog centra Podravlje je obnovljen i u cijelosti opremljen.
 • Tijekom 2021. godine izgrađene su tri poučne staze (Veliko polje, Perunika i Biljsko jezero). realizacija četvrte poučno rekreativne staze (Halaševo) očekuje se tijekom srpnja 2022. kada budu dopušteni radovi u Regionalnom parku Mura-Drava.

Izrada edukativnih programa za ciljne skupine i izrada edukativnih materijala – osmislit će se nekoliko edukacijskih programa te će se osmisliti i izraditi edukativni materijali prilagođeni potrebama ciljnih skupina

Rezultati 2021.

 • izrađeni edukacijski programi
 • završena je bojanka o opasnostima na stovarištu u šumi
 • rad na brošuri o šumama

Izvođenje edukativnih programa za ciljne skupine – od strane šumarskih i pirotehničkih stručnjaka

 • Tijekom listopada, studenoga i prosinca 2021. godine održano je 20 edukacija.
 • Iz proračuna projekta je prilikom edukacija osiguran prijevoz i jedan obrok za posjetitelje.
 • Održano je jedno predavanja o minsko eksplozivnim sredstvima za ciljne skupine.

Izrada dugoročnog plana upravljanja Edukacijsko-posjetiteljskog centra „Podravlje“ s ciljem dugoročne održivosti Centra

Rezultati 2023. (kraj projekta)

 • ukupno je održano 115 edukacija
 • Izrađen je dugoročni plan upravljanja Edukacijsko-posjetiteljskim centrom „Podravlje“

Edukativni materijali:

Brošura o EPC Podravlje

Radna bilježnica

Brošura o šumama

Bojanka “U šumi”

Brošura o minskoj opasnosti

Slikovnica “Opreza nikada dosta”

Letak o minama

Zaštita i očuvanje voda i o vodama ovisnih ekosustava
Zaštita i očuvanje voda i o vodama ovisnih ekosustava

Cilj ove aktivnosti je doprinijeti zaštiti vodnih resursa vlažnih i poplavnih područja kao i o vodama ovisnih ekosustava na projektnom području kroz uspostavu nultog stanja voda i o vodama ovisnih ekosustava, upravljačkih ciljeva, mjera potrebnih za dostizanje upravljačkih ciljeva te sustava monitoringa za revitalizaciju i očuvanje voda i o vodama ovisnih ekosustava poplavnog područja PPKR kao i okolnog područja (buffer zona) koje ima utjecaj na njega.

Projektne aktivnosti podijeljene su u tri cjeline:

 • Utvrđivanje retencijskog kapaciteta i nultog stanja voda i o vodama ovisnih ekosustava poplavnog područja Parka prirode Kopački rit,
 • Provedba istražnih radova i monitoringa s interpretacijom rezultata,
 • Izrada studije revitalizacije vodnih ekosustava poplavnog područja Parka prirode Kopački rit.

Cilj istraživanja u okviru aktivnosti Utvrđivanje retencijskog kapaciteta i nultog stanja voda i o vodama ovisnih ekosustava poplavnog područja Parka prirode Kopački rit je izraditi 3D model Parka prirode Kopački rit s utvrđenim debljinama naslaga mulja na dnu glavnih kanala kojima voda dolazi u Park iz Dunava i Drave (Vemeljski dunavac, Hulovski kanal, Hordovanj, Čonakut, Novi kanal/Linjov) i na temelju toga utvrditi retencijski kapacitet poplavnog područja PPKR. Pregledom i analizom sve postojeće dostupne dokumentacije, rezultata provedenih dosadašnjih praćenja i prikupljenih podataka mjerenja,  potrebno je odrediti nulto stanje voda i o vodama ovisnih ekosustava. Također je potrebno izraditi Elaborat o utvrđenom retencijskom kapacitetu i nultom stanju voda i o vodama ovisnih ekosustava te na temelju istoga izraditi prijedlog detaljnog plana istraživanja i monitoringa u svrhu prikupljanja odgovarajućih podataka potrebnih za izradu studije revitalizacije poplavnog područja PP Kopački rit.

Za potrebe utvrđivanja retencijskog kapaciteta i nultog stanja voda ugovorena je izrada 3D modela terena poplavnog područja Parka prirode Kopački rit provođenjem LIDAR skeniranja i hidrografskog snimanja, a izrađeni 3D model će se koristiti i za određivanje retencijskog kapaciteta Kopačkog rita. Ove aktivnosti su provedene, a izrađena je i Studija nultog stanja voda i o vodama ovisnih vodnih ekosustava.

U okviru Provedbe istražnih radova i monitoringa s interpretacijom rezultata aktivnost istraživanja i monitoringa za cilj ima uspostavu dugoročnog kvalitetnog upravljanja vodnim ekosustavima područja Parka prirode Kopački rit sukladno najvišim kriterijima zaštićenosti za što je potrebno:

 • dobiti podatke o interakciji abiotičkih i biotičkih čimbenika vodnih ekosustava u odnosu na prethodno obrađene podatke,
 • dobiti podatke kojim bi se smanjili tzv. ”knowledge gaps”, manjak informacija u praćenju i budućem upravljanju vodama i o vodama ovisnim ekosustavima poplavnog područja te
 • prikupiti potpune i točne podatke koje će biti osnova za izradu prijedloga mjera revitalizacije u svrhu zaštite i očuvanja voda i o vodama ovisnih ekosustava poplavnog područja Parka prirode Kopački rit.

U tu svrhu provodi se Monitoring ekološkog stanja i/ili potencijala voda površinskih voda, kao i Monitoring kemijskog stanja površinskih voda koji je trajao 3 godine na 19 mjernih postaja na području PPKR.

U okviru aktivnosti Monitoringa podzemnih voda provodi se količinski monitoring na 10 bušotina, a kemijski monitoring podzemnih voda na odabranih 5 bušorina u razdoblju od 3 godine. Bušotine su izvedene u sklopu istraživačkog bušenja na širem prostoru PPKR, s provedenim kompletnim sedimentološkim analizama, određenim litološkim i hidrogeološkim značajkama istražnog prostora. U istražne bušotine je ugrađeni mjerni uređaji koji omogućuju kontinuirana mjerenja oscilacija razine podzemne vode .

U poplavnom području PPKR provela su se i Istraživanja recentne sedimentacije u okviru kojih se na 50 postavljenih mjernih stupića u sklopu tromjesečnih obilazaka bilježila sedimentacija ili erozija, provelo geološko kartiranje za izradu litofacijesne karte te sinteza svih geoloških istraživanja.

Provodi se i Monitoring staništa i  flore, Monitoring mekušaca, Monitoring kukaca, Monitoring herpetofaune, Monitoring ptica kao i Monitoring vidre i dabra.

Izrađeno je 5 vodomjernih postaja i njihovo opremanje za praćenje vodostaja, protoka i suspendiranog nanosa.

Izrađena je Studija tipologije i klasifikacijskog sustava za ocjenu ekološkog stanja za Kopačevsko jezero.

U okviru aktivnosti Izrada studije revitalizacije vodnih ekosustava poplavnog područja Parka prirode Kopački rit u tijeku je izrada predmetne Studije čiji je cilj na osnovi utemeljenih činjenica, dati jasne i nedvojbene odgovore i upute koje mjere je potrebno provesti u svrhu trajnog osiguranja stabilnosti spomenutih ekosustava unutar zone projektnog obuhvata.

Studija revitalizacije vodnih ekosustava poplavnog područja Parka prirode Kopački rit bit će temeljena na rezultatima trogodišnjeg monitoringa voda i o vodama ovisnih ekosustava, što će biti dobra podloga za  detaljno razrađen prijedlog kombinacije mjera revitalizacije u svrhu zaštite i očuvanja voda i o vodama ovisnih ekosustava poplavnog područja Parka prirode Kopački rit.

Promidžba i vidljivost
Promidžba i vidljivost

Komunikacijska strategija:

Promotivni materijal: